Inscripció i calendari per a realitzar les proves d’accés a EEPP

Informació important per als alumnes que desitgen realitzar l’accés a les EEPP.

Queda aprovat el Calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments professionals de Música i de Dansa per al curs 2019-2020.

Calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’accés a ensenyaments professionals:

1. La primera convocatòria anual de les proves d’accés, tant al primer curs com a un curs diferent del primer, es regirà segons el calendari següent:

a) Inscripció: des de les 09.00 hores del 13 de maig fins a les 15.00 hores del 20 de maig de 2019.

b) Realització de la prova: del 10 de juny al 28 de juny de 2019.

2. La segona convocatòria anual tindrà el calendari següent:

a) Inscripció: des de les 09.00 hores de l’1 de juliol fins a les 15.00 hores del 10 de juliol de 2019.

b) Realització de les proves: del 3 al 10 de setembre de 2019.

Prova d’ingrés i d’accés (instruccions).

La inscripció a les proves d’ingrés per a realitzar les proves d’accés tant a primer curs com a cursos diferents del primer dels ensenyaments professionals de Música i de Dansa en els conservatoris públics de la xarxa de centres docents de la Generalitat Valenciana es realitzaran, exclusivament, de forma telemàtica mitjançant l’aplicació web habilitada a aquest efecte per la conselleria competent en matèria d’educació. L’adreça web de l’aplicació serà accessible des de l’apartat d’Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Ensenyaments professionals:


ACCÉS TELEMÀTIC

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17074


Una vegada emplenada i registrada la sol·licitud telemàtica, els aspirants hauran d’imprimir-la per a presentar-la obligatòriament, juntament amb els documents corresponents, de forma presencial, en la secretaria de cadascun dels centres en els quals desitgen realitzar la prova, a partir de l’endemà de la inscripció en línia del procediment i fins al 24 de maig per a la primera convocatòria d’ensenyaments professionals i fins al 15 de juliol per a la segona convocatòria d’ensenyaments professionals, i adjuntar el justificant de pagament de taxes corresponents, juntament amb la documentació generada en el procés telemàtic perquè, d’aquesta manera, quede formalitzada la matrícula.

Atés que es tracta d’un procediment d’accés i, si escau, admissió que es desenvolupa per canals telemàtics, detectada alguna de les situacions previstes en l’apartat cinqué, punt 2, de la Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a la seua aplicació en els centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues, la sol·licitud de les dades es realitzarà en el moment de la formalització de la matrícula, davant el centre, i amb les signatures dels dos progenitors o tutors legals.

Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, els conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics professionals de Música i de Dansa faran públiques les llistes provisionals dels alumnes, en el cas dels ensenyaments professionals, el dia 27 de maig per a la primera convocatòria, i el dia 16 de juliol per a la segona convocatòria. Els candidats exclosos disposaran de tres dies hàbils per a poder esmenar la causa que haja motivat la seua exclusió. Així mateix, els candidats que hagen detectat errors en les seues dades hauran de comunicar-ho a la secretaria del centre per escrit en el mateix termini, perquè siguen esmenats. Les reclamacions, si escau, s’adreçaran a la directora o director del conservatori o centre autoritzat d’ensenyaments artístics professionals corresponent.

Una vegada esmenats els possibles errors, s’exposaran en els espais destinats a la informació de cada centre (taulers d’anuncis, lloc web oficial…) les llistes definitives dels alumnes inscrits en les proves d’ingrés i/o d’accés a ensenyaments professionals de Música i de Dansa, en els conservatoris d’ensenyaments artístics professionals de Música i de Dansa, en les dates següents:

– Primera convocatòria d’ensenyaments professionals: el dia 31 de maig de 2019.

– Segona convocatòria d’ensenyaments professionals: el dia 22 de juliol de 2019.

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

A %d blogueros les gusta esto: