En setembre romandrà obert el període de matriculació en l’Escola de Música Miguel Esparza

Del 7 al 12 de setembre romandrà obert el període de matriculació

Es prodrà formalitzar la matrícula en l’horari de 19:00 a 20:00 en les oficines de la Societat.

També pots realitzar la reserva de la matrícula online

Descarrega els impresos de matrícula 2015/2016

Per formalitzar de manera correcta es requereix emplenar els tres impresos que seguidament els adjuntem ( imprés de matrícula, autorització ús imatges alumnat, domiciliació bancaria).

Impres de matricula curs 2015 2016

pdf-document

Autorització ús imatges alumnat

pdf-document

Domiciliació bancaria

pdf-document


Condicions Generals de la matrícula
a) L’any acadèmic estarà regit pel calendari escolar marcat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
b) Els imports per mensualitats, no és podran fraccionar. Si l’alumne al llarg del curs superara el coneixements del curs que s’havia matriculat, i passarà a un grau superior li seran aplicades les tarifes vigents per al grau al que accedeix el mateix mes del canvi.
c) L’alumnat amb aquesta matrícula és compromet a assistir al llarg tot el curs 2015-2016, i a abonar les 9 mensualitats de les que consta el curs. En el cas de donar-se de baixa una vegada començat el curs, no es reemborsarà el import satisfet en concepte de matrícula, ni el de mensualitats passades. Si després de deixar d’abonar una mensualitat per baixa, l’alumne decideix donar-se d’alta de nou, tindrà que tornar a pagar l’import de matriculació.
d) Les mensualitats estan calculades per a que siguen constants al llarg de tot el curs, per lo tant, el mesos que tinguen festes i/o vacances la mensualitat serà la mateixa que els altres. Amb
clara referència al punt a) d’aquestes condicions. El pagament mensual dels rebuts serà mitjançant domiciliació bancària, les despeses de devolució o impagament del rebut, seran a càrreg de l’alumne/Pare/Tutor , a més de les despeses de nova tramitació que seran 3’00 €. per rebut tornat o impagat.
e) L’Escola no és responsabilitzarà dels continguts lectius anteriors a data de matrícula de l’alumne, si aquest es matricula una vegada ha començat el curs.
f) Els imports per mensualitats seran carregats mitjançant domiciliació bancària, dalt esmentada, entre el 1 i el 6 de cada mes. Si un alumne es dona de baixa una vegada començat el mes, està obligat a abonar-lo sencer.
g) Obligatòriament l’alumne, o el cap de família a la que pertany l’alumne tenen que ser socis de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES.
h) Qualsevol altra condició no contemplada ací, estarà subjecta al juí de la Junta Directiva de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, sent inapel·lable la resolució d’aquesta.
i) Els alumnes majors de 8 anys que desitgen matricular-se en 1er o cursos superiors, tindran que acreditar els coneixements per a accedir al curs, o bé acceptar les condicions propostes per la direcció del centre.
j) La matriculació implica l’acceptació d’aquestes condicions.


En virtut del que es disposa en l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers denominats “SOCIS” i/o “ALUMNES/PROFESSORS” segons corresponga, titularitat de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES amb la finalitat de realitzar la gestió integra de l’activitat de la nostra escola de música. Pot exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant el corresponent escrit, acompanyant fotocòpia de la seva D.N.I. dirigit a la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES, Plaça del Pintor, Dies, nº 3 de La Llosa de Ranes (46815) València.
Així mateix, la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES li comunica que les seves dades podran ser utilitzats amb l’objecte de realitzar-li comunicacions sobre activitats relacionades amb la nostra escola de música. De la mateixa forma se li informa que les dades personals del menor, inclosos documents gràfics (fotografies, videos,…) relacionats amb l’activitat de l’escola de música podran ser exposats a la pàgina web i/o posters promocionals de la societat, així com en el llibre “anuari” de final de curs.