Bases de la convocatòria per al lliurament gratuïta d’instruments musicals a les bandes de música i corals de la província de València per al període 2013-2014

XXXIV Edició “Retrobem la Nostra Música”

BASES LLIURAMENT GRATUÏTA INSTRUMENTS MUSICALS 2013-2014

2013_01_30_DivalAprovades per la Junta de Govern de la Diputació de València, celebrada el dia 24 de gener de 2013, les bases de la convocatòria per al lliurament gratuïta d’instruments musicals a les bandes de música i corals de la província de València per al període 2013 – 2014 (Retrobem la Nostra Música XXXIV Edició). Queden exposades al públic, a efectes de presentació, per part dels interessats, de possibles reclamacions i / o suggeriments, durant un termini de 30 dies naturals podent-se consultar aquestes en el Servei de Cultura de la Corporació (Plaça de Manises, 4 – 3 º pis), en hores d’oficina (de 9 a 14 hores). Amb el benentès que, transcorregut aquest termini sense presentar alguna reclamació, es consideraran definitivament aprovades.

Les presents bases tenen per objecte establir les condicions que regiran en el lliurament d’instruments musicals a les bandes de música i corals de la província, finançats íntegrament per la Diputació de València.

Seran destinataris dels instruments musicals les bandes de música, pertanyents a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i les corals, pertanyents igualment a la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana.
Les corals pertanyents a una societat musical queden expressament excloses, les quals només destinatàries dels lliuraments d’instruments aquelles que siguin independents d’una societat musical.

Les entitats musicals podran triar d’entre els instruments inclosos en els annexos I i II que acompanyen les presents bases, fins a un import total per entitat de:
a) per les bandes: 2.000 € IVA inclòs.
b) per les corals: 450 € IVA inclòs.

El termini de sol · licitud per a aquesta convocatòria serà de 30 dies naturals a comptar de la publicació en el BOP.
El lloc de presentació serà el Registre General de la Diputació, carrer Serrans, núm 2, (València) o en els llocs que determina l’art. 38.4 de la Llei 30/92 vigent.
No s’admetrà cap sol · licitud formulada per fax.
Les sol · licituds s’han de presentar en el model que s’adjunta a les presents bases

Retrobem entrega instruments 2013-14 Bases i sol.licitud

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

A %d blogueros les gusta esto: