Bases de la campanya «Retrobem la Nostra Música» per a les Societats Musicals en la seua XXXIV edició per a l’any 2013

Bases de la convocatòria de la XXXIV Campanya de concessió de subvencions a entitats musicals de la província de València «Retrobem la Nostra Música»

La Diputació de València convoca la campanya «Retrobem la Nostra Música» en la seua XXXIV edició per a l’any 2013, d’acord amb les següents BASES:

Bases
Bases XXXIV Retrobem
Instàncies
Sol.licitud de subvenció
Instància de justificació
Instancia justificació escoles

A la present edició de la campanya «Retrobem la Nostra Música» podran acollir-se les següents agrupacions musicals de la província de València:
I. SOCIETATS MUSICALS,
II. ORQUESTRES SIMFÒNIQUES,
III. CORALS,
IV. ORQUESTRES DE POLS I PLECTRE,
V. GRUPS DE DOLÇAINA I TABAL.

Les condicions que regiran per a cada una de les agrupacions beneficiàries seran les següents:

I. SOCIETATS MUSICALS

Les societats musicals de la província de València pertanyents a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana podran sol·licitar ajudes dels apartats següents:
a) Concerts;
b) Ajuda a les escoles d’educands.
A) Apartat concerts
1. Sol·licitants
Podran sol·licitar la seua inclusió en este apartat, per mitjà de la corresponent instància, segons el model annex a les presents Bases i disponible en <www.dival.es/cultura>, les societats musicals pertanyents a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, amb banda de música establida a la província de València, per a la realització d’un concert al seu propi municipi o al municipi que de comú acord determinen la Diputació de València i la societat musical.
Podrà sol·licitar-se la subvenció per als concerts a celebrar per:
• Banda de música,
• Orquestra simfònica,
• Coral.
2. Programa
El programa d’este concert estarà integrat per obres de compositors valencians, sent, almenys la meitat de les partitures, editades per la Diputació de València en la seua col·lecció «Retrobem la Nostra Música».
3. Import de la subvenció
Les societats musicals podran sol·licitar la concessió de la subvenció corresponent a un concert, per a cada una de les següents agrupacions, amb les quanties següents:
• Per a la banda: 1.200 €
No obstant això, aquelles bandes de música que hagueren participat en el Certamen Provincial de Bandes de Música convocat per la Diputació de València, veuran incrementada la subvenció corresponent a l’apartat de concert.
La dita subvenció serà de 1.600 euros per a les bandes que hagueren participat, una vegada, en les edicions del certamen celebrat des de l’edició corresponent al 2007 fins a la de 2011. En el cas d’haver participat dues o més vegades, la subvenció serà de 2.000 euros.
• Per a l’orquestra simfònica: 700 €
• Per al cor: 400 €
4. Data del concert
El concert a què es refereixen les presents bases podrà celebrar-se durant els mesos de maig a setembre del 2013.
S’estableix, amb caràcter general, que el concert del present apartat de les bases no podrà realitzar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme com a setmanes culturals i/o festes majors.
No obstant això, amb caràcter excepcional i amb l’oportuna autorització prèvia per part de la Diputació de València, podrà realitzar-se fora de les dates indicades.
5. Justificació
La documentació, que haurà de presentar-se a la Diputació de València per mitjà de la corresponent instància (disponible en l’annex de justificació i en <www.dival.es/cultura>), als efectes de l’abonament de la subvenció concedida, haurà de remetre’s abans del dia 19 d’octubre del 2013, i serà la següent:
a) Certificació expedida pel secretari de la Societat Musical amb el vistiplau del president, acreditativa d’haver-se realitzat el concert.
b) Programa de mà del concert, realitzat en impremta, a partir del material facilitat per la Diputació de València.
c) Nom de l’entitat bancària, amb el número de compte corrent o d’estalvi en el qual haja d’ingressar-se la subvenció, per a la qual cosa hauran d’adjuntar la fitxa de tercers disponible en <www.dival.es/cultura>, degudament omplida i segellada per la seua entitat bancària.

B) Ajudes a escoles d’educands

1. Sol·licitants
Podran sol·licitar la seua inclusió en este apartat, per mitjà de la corresponent instància (disponible en l’annex de petició i en <www.dival.es/cultura>), les societats musicals de la província de València amb banda de música establida, que disposen
d’escola d’educands.
L’existència de la dita escola serà acreditada per mitjà de certificació expedida per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
En el cas que en un municipi no hi haja escola d’educands de la societat musical, però n’hi haguera dependent de l’ajuntament, serà este el destinatari de la subvenció.

2. Import de la subvenció
L’import de la subvenció s’establix d’acord amb el barem següent:
a) De 10 a 30 alumnes: 1.600 €
b) De 31 a 60 alumnes: 1.750 €
c) Més de 60 alumnes: 1.900 €
3. Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud
Les societats musicals hauran de presentar la corresponent sol·licitud (disponible en l’annex de petició i en <www.dival.es/cultura>), que s’acompanyarà de la documentació següent:
a) Relació nominal dels alumnes del curs 2012/2013 i nombre total d’alumnes (cada alumne haurà de constar una sola vegada).
b) Certificació expedida pel secretari de la societat musical, amb el vistiplau del president, indicativa del pressupost de despeses i dels possibles ingressos de l’escola d’educands.
4. Justificació
La documentació haurà de presentar-se a la Diputació de València per mitjà de la corresponent instància (disponible en l’annex de justificació i en <www.dival.es/cultura>), als efectes d’abonament de la subvenció concedida, i serà la següent:
a) Certificació de les despeses hagudes en l’any a què correspon la subvenció concedida (de gener a juny del 2013), que es remetrà abans del dia 20 de juliol del 2013, inclusivament.
b) Nom de l’entitat bancària, amb el número del compte corrent o d’estalvi en el qual haja d’ingressar-se la subvenció. per a la qual cosa hauran d’adjuntar la fitxa de tercers disponible en <www.dival.es/cultura>, degudament omplida i segellada per la seua entitat bancària.

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

A %d blogueros les gusta esto: