Publicades les Bases del CIBM Ciutat de València 2013

font: cibm

bases

Bases CIBM-2013
Certamen Internacional de Bandes de Música “Ciudad de Valencia” 2013
PRIMERA.- Lloc i data de celebració del certamen. El Certamen Internacional de Bandes de Música tindrà lloc des del dia 18 fins al 21 de juliol del 2013 al Palau de la Música de València. L’actuació des les bandes dins de les diferents seccions serà els dies següents:

Secció Tercera Dijous 18 de juliol de 2013
Secció Segona Divendres 19 de juliol de 2013
Secció Primera Dissabte 20 de juliol de 2013
Secció d’Honor Diumenge 21 de juliol de 2013

El Comité Organitzador -amb la collaboració de les institucions que es relacionen amb la seua composició- és l’òrgan de govern, administració i coordinació de tots els aspectes del certamen. Podrà estar assistit per un comité tècnic i comptarà amb l’ajuda de la Comissió de Control prevista en estes bases.

SEGONA.- De la forma de concursar. Les bandes concurrents al certamen s’agruparan en seccions d’acord amb el que establix la base quarta.

Perquè una secció puga ser constituïda, serà necessària la concurrència d’almenys dos bandes, des manera que no és suficient la simple inscripció. Si només hi ha banda inscrita en una secció, dins del termini previst en les bases, serà instada a participar en la secció més pròxima, anterior o posterior. En cas de quedar una sola banda en una secció, per retirada de les altres, la secció s’anullarà quant a competició, amb la possibilitat de retirar-se la banda sense penalització.

TERCERA.- Del perfil de les bandes participants. Les bandes de música, espanyoles i estrangeres, no professionals, podran participar en el nombre que a continuació s’establix:

Secció d’Honor màxim de 5 bandes
Secció Primera màxim de 5 bandes
Secció Segona màxim de 6 bandes
Secció Tercera màxim de 6 bandes

Dins de les seccions Tercera i Segona, es reserven tres places per a cobrir entre bandes estrangeres o nacionals de fora de la Comunitat Valenciana i tres places per a cobrir amb bandes de la Comunitat Valenciana. En les seccions Primera i d’Honor es reserven una plaça per a una banda estrangera i una altra per a una banda nacional de fora de la Comunitat Valenciana, i tres places per a bandes de la Comunitat Valenciana.
Les places lliures per no esgotar-se les quotes indicades per a les bandes estrangeres i nacionals, seran cobertes per bandes de la Comunitat Valenciana. De la mateixa manera, les places lliures per no esgotar-se les quotes esmentades per a les bandes de la Comunitat Valenciana, seran cobertes per bandes nacionals i estrangeres.
No podran participar-hi les bandes de música pertanyents a conservatoris o escoles de música professionals o agrupades puntualment per a concursar.

QUARTA.-Del nombre de participants. El nombre de músics de cada banda participant serà el següent:

Secció d’Honor des de 111 fins a 140 músics (incloent-hi la collaboració de 5 intèrprets aliens), s’hi admetrà un màxim de 14 instrumentistes de corda-arc.
Secció Primera des de 81 fins a 110 músics (incloent-hi la collaboració de 5 intèrprets aliens), 12 instrumentistes de corda-arc com a màxim.
Secció Segona des de 51 fins a 80 músics (incloent-hi la collaboració de 5 intèrprets aliens), 8 instrumentistes de corda-arc com a màxim.
Secció Tercera des de 40 fins a 50 músics (incloent-hi la collaboració de 5 intèrprets aliens), 6 instrumentistes de corda-arc com a màxim.

Cap músic estarà autoritzat a actuar en dos bandes inscrites en la mateixa secció.

QUINTA.-Sobre l’orde d’actuació de les bandes i les obres a interpretar. L’orde d’actuació de les bandes participants serà decidit per sorteig públic. Abans del concurs oficial, cada banda interpretarà un pasdoble sobre l’escenari, la duració del qual es limita a un màxim de quatre minuts.

Dins de concurs, cada banda interpretarà una obra obligada, proposada pel Comité Organitzador, i una obra de lliure elecció. Les bandes interpretaran en primer lloc l’obra obligada i a continuació l’obra de lliure elecció.L’Ajuntament no es fa responsable de totes les qüestions legals que puguen afectar les bandes per l’ús de les partitures de les obres de lliure elecció.

La duració de l’obra de lliure elecció serà la següent:

Secció d’Honor de 18 a 27 minuts
Secció Primera de 14 a 22 minuts
Secció Segona d’11 a 18 minuts
Secció Tercera de 9 a 15 minuts

L’excés o defecte sobre el temps total permés resultant de l’apartat anterior, podrà ser penalitzat pel jurat,  i es poden restar de la qualificació final quatre punts per minut o fracció.

SEXTA.-Sobre les installacions, organització i instrumental musical de percussió. L’escenari i les installacions sobre les quals es desenvolupe el certamen seran exactament els mateixos per a totes les bandes participants en una mateixa secció.
La dita installació serà competència exclusiva del Comité Organitzador i no es podran introduir modificacions no efectuades pel comité.
També serà obligatori i d’inexcusable observança per les bandes participants, en l’execució de les seues obres musicals, la utilització del material de percussió facilitat per l’organització del certamen (tabals, xilòfon, bombo, etc.). En l’annex I a estes bases es detallarà, de forma expressa, el tipus, model i marca de cada instrument de percussió prestat per la pròpia organització per al desenvolupament del certamen.
El Comité Organitzador es relacionarà amb les bandes a fi de possibilitar als músics percussionistes, amb caràcter previ al certamen, una prova tècnica del material a subministrar.

SÈPTIMA.-Sobre el jurat. El jurat estarà compost per cinc personalitats del món de la música de reconeguda solvència musical, nacionals i/o estrangers, designats pel Comité Organitzador després de l’estudi curricular i idoneïtat dels membres proposats.

En el supòsit de designar-se algun membre que, pel seu origen, circumstància, motius i/o causes estiga relacionat amb alguna banda participant en el certamen, serà eliminat del jurat, i es procedirà a la designació d’un nou membre dels inclosos en la proposta esmentada i així successivament.

OCTAVA.- Aportació a les bandes participants. L’Ajuntament de València i la Diputació de València abonaran a les bandes participants, les quantitats que s’indiquen a continuació:

Secció d’Honor 5.000 €
Secció Primera 4.000 €
Secció Segona 3.500 €
Secció Tercera 3.000 €

NOVENA.-Sobre les puntuacions del jurat. Dins de cada secció es concedirà un primer, segon i tercer premi, dotats econòmicament, a les bandes que aconseguisquen la major puntuació.
Cada membre amb dret a vot, de forma nominativa, podrà concedir de 0 a 10 punts, amb l’admissió de fraccions de mig punt, a cada banda participant en el certamen per cada un dels aspectes següents: afinació, sonoritat, interpretació i tècnica, tant en l’obra obligada com en la de lliure elecció.
La puntuació total serà la resultant de la suma de les parcials en cada una de les obres interpretades, que determinarà els premis corresponents.
Si el jurat atorga algun dels premis ex aequo, es repartirà entre les bandes que l’hagen obtingut.

DESENA.- La resolució del jurat es donarà a conéixer per notari designat a este efecte en finalitzar l’actuació de totes les bandes de cada secció. Per a l’adjudicació dels premis i el seu pagament, la regidora delegada d’Orquestra i Banda Municipals a la vista de l’expedient i de l’acta del jurat, formularà una proposta de concessió del premi a la Junta de Govern Local. Eixe acord podrà impugnar-se d’acord amb el que preveu la normativa reguladora del procediment administratiu.

Una vegada finalitzada l’actuació de cada una de les seccions, el resultat i els detalls dels vots emesos per cada membre del jurat respecte a la totalitat de les bandes participants es publicaran en la pàgina http://www.cibm-valencia.com

ONZENA.-Sobre els premis. Es concediran a les bandes que obtinguen el primer, segon i tercer premi expressats pels seus imports bruts sense practicar la retenció legal procedent:

1r premi 2n premi 3r premi
Secció d’Honor 9.000 € 6.000 € 4.000 €
Secció Primera 6.000 € 3.000 € 2.000 €
Secció Segona 4.000 € 2.000 € 1.500 €
Secció Tercera 3.000 € 1.500 € 1.000 €

El/la director/a, el/la president/a de les bandes concursants tenen l’obligació de pujar a l’escenari per a arreplegar els premis obtinguts. Aquelles societats musicals que no presenten a l’escenari els seus representants per a arreplegar els premis se’ls farà entrega únicament del 50 % del premi econòmic obtingut.

Prèviament al cobrament dels premis les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com amb la Hisenda Municipal. A este efecte, la presentació de participació en el certamen comporta l’autorització expressa a l’Ajuntament de València per a sollicitar ambdós dades a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària de forma telemàtica.

DOTZENA.-Sobre les inscripcions. El termini de presentació d’inscripcions comprendrà des del dia 14 fins al dia 25 de gener, ambdós inclusivament, de l’any 2013.

Les inscripcions es formalitzaran per mitjà d’instància dirigida a la Sra. alcaldessa de l’Ajuntament de València, i presentada al Registre General d’Entrada o en qualsevol dels registres o oficines previstos en l’art. 38 de la llei 30/92, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999 (RJAP i del PAC).
Les instàncies, a més del contingut establit en l’art. 70 de l’esmentada Llei 30/1992, hauran d’especificar la secció per la qual opten, el títol de l’obra de lliure elecció -amb indicació de la duració, de l’autor i, si és el cas, del transcriptor- i el títol del pasdoble que es desitge interpretar. Amb les instàncies s’haurà de presentar una fotografia actualitzada i l’historial de la banda, especialment dels últims 10 anys (participacions en concursos o certàmens, premis, gravacions, festivals, etc..) i el currículum del/de la director/a.
Durant el període d’inscripció, en la fonoteca municipal, estaran a disposició de les bandes per a la seua consulta les obres obligades de cada secció on poden formular igualment qualsevol consulta sobre el certamen.
El fet de concórrer al Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València comporta la cessió a l’Ajuntament de València de tots els drets de radiodifusió, gravació en àudio o vídeo i emissió per televisió del certamen, així com els drets per a la gravació, si és el cas, d’un disc compacte, que es pot comercialitzar i cedir lliurement en exclusiva i sense cap limitació els referits drets a favor de qualsevol persona o entitat. Esta transmissió de drets es realitza a títol gratuït.

TRETZENA.-Sobre la participació i terminis. Prèvia preselecció de les bandes inscrites, el dia 6 de febrer del 2013, a les 19.30 hores, al Palau de la Música es realitzarà el sorteig de participació de les bandes inscrites i preseleccionades, si estes excedixen en alguna secció la quota prevista en les presents bases.
A continuació tindrà lloc el sorteig de l’orde d’actuació. En el mateix acte es farà entrega de les partitures de l’obra obligada.
Les bandes excloses en el sorteig podran participar en el pròxim certamen i tindran reservada una plaça en la secció corresponent. En cas d’haver-hi diverses bandes excedents en una mateixa secció, s’adjudicarà la plaça per mitjà de sorteig.
La banda de música que obtinga el primer premi en la Secció d’Honor en una edició del certamen no podrà concursar en la següent convocatòria.
Les bandes que una vegada admeses i sortejades no participen en la competició, excepte per causa greu justificada apreciada pel Comité Organitzador, quedaran inhabilitades per a poder actuar en el certamen per un període de tres anys consecutius.
Les bandes seleccionades per a participar en el certamen no podran actuar al Palau de la Música de València, fora del certamen, des de la data de la seua inscripció i fins al dia de finalització del certamen.

CATORZENA.-Sobre la documentació. El Comité adoptarà les mesures oportunes per a informar, enviar i rebre el material de les bandes espanyoles i estrangeres que participen en el certamen.
Les bandes participants trametran a la fonoteca municipal la documentació següent:

Abans del 29 de març del 2013, un imprés normalitzat amb les dades alta creditores (47-119), degudament omplit i acompanyat de la fotocòpia del CIF de l’agrupació musical o, en cas de bandes estrangeres, la documentació equivalent amb indicació del compte de cobrament a què s’ha de transferir la participació i, si és el cas, el premi obtingut. També hauran d’enviar en format digital (document word), amb un màxim de 300 paraules l’historial de la banda i el currículum del/de la director/a.


Abans del 30 d’abril de 2013
, s’hauran d’enviar cinc exemplars originals de les partitures de l’obra de lliure elecció dels quals se’n tornaran quatre i se’n quedarà una l’organització del certamen per a arxiu.


Abans del 31 de maig de 2013
, s’haurà d’enviar una relació certificada dels músics participants a què es referix l’apartat tercer de la base quinzena.

QUINZENA.- Sobre les plantilles de les bandes. Per al control de les plantilles de les bandes participants s’establixen els punts següents:

1. Es constituïx una Comissió de Control que estarà formada pels membres que designe la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV d’ara en avant) i per un interventor o una interventora de cada banda participant en la secció que actua.
La Comissió de Control serà competent per a controlar i vigilar la composició de les plantilles de les bandes participants. A eixe efecte queda plenament facultada per a adoptar totes les mesures que siguen oportunes per a realitzar el treball d’investigació, vigilància i control i requerir la documentació que trobe necessària de les bandes participants.
La identificació dels músics es realitzarà per mitjà de l’exhibició del seu document nacional d’identitat original, o una altra documentació original de caràcter oficial que n’acredite la identitat.
2. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana només realitzarà tal control, aplicant el que respecte a fixació de plantilles (cap. III) establisca el Reglament sobre certàmens en vigor en eixe moment, en aquelles seccions del certamen en què participen, únicament, les seues societats musicals federades.
3. En les seccions on actuen bandes pertanyents a la FSMCV i bandes d’una altra procedència, tant nacional com estrangera, el sistema de control serà establit per la FSMCV i es basarà en l’acreditació de la pertinença real i efectiva d’un músic a una banda. Per a acreditar la pertinença real i efectiva dels seus músics, les bandes hauran de presentar, abans del 31 de maig del 2013, una relació certificada dels seus músics (nom, lloc de naixement, núm. DNI o passaport i instrument musical) expedida pel secretari de la banda amb el vistiplau del president. En esta relació han de figurar un màxim de músics del límit de la secció més un 10% per a possibles substitucions.

Secció tercera 50 + 5 (10%) = màxim de 55 músics al llistat
Secció segona 80 + 8 (10%) = màxim de 88 músics al llistat
Secció primera 110 + 11 (10%) = màxim de 121 músics al llistat
Secció d’honor 140 + 14 (10%) = màxim de 154 músics al llistat

4. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana emetrà un informe el Comité Organitzador pel que fa a la situació de les bandes participants i a les incidències, si n’hi ha.
Totes les bandes estaran a València el dia de la seua actuació amb l’antelació suficient, d’almenys una hora, d’acord amb els horaris que fixe l’organització.

La banda que en el moment de la seua actuació no estiga present al lloc de realització del certamen, quedarà eliminada automàticament.

SETZENA.-Sobre el desenvolupament del concurs. El Comité Organitzador prendrà les mesures oportunes per a assegurar el correcte desenvolupament del certamen i es reservarà el dret a modificar la data i/o llocs de realització prevists en la base primera per raons tècniques, de seguretat o altres que siguen conseqüència d’esdeveniments rellevants a la ciutat.
Si alguna prova ha de ser ajornada o interrompuda per una causa justificada, l’organització arbitrarà les mesures oportunes per al seu posterior desenllaç, sense que eixe ajornament justificat done dret a reclamació ni indemnització a cap de les bandes participants.
Les bandes en què hi haja membres que alteren el normal desenvolupament del certamen i no acaten les decisions del Comité Organitzador -una vegada provada la seua responsabilitat en els fets- podran ser sancionats pel mencionat Comité Organitzador, amb la inhabilitació per a participar en el certamen per un període de cinc a deu anys.
En l’exercici de l’activitat organitzativa, el president designarà la persona que el substituïsca en cas d’absència o malaltia.
La inscripció en el certamen implica la completa acceptació de les seues bases.
Les decisions preses pel Comité Organitzador en l’execució i desenvolupament de les presents bases, i totes aquelles qüestions no previstes, seran resoltes en cada cas, de manera irrevocable, pel mateix comité.
La seu oficial del Comité Organitzador del certamen estarà a les oficines de la Delegació d’Orquestra i Banda Municipals de l’Ajuntament de València.
Això no obstant, la documentació tècnica referida en la base 14a es trametrà a la Fonoteca Municipal (C/ del Palau, núm. 6, 46003 – València).

DESSETENA.- Publicitat. La present convocatòria es publicarà a diversos mitjans de comunicació i a la pàgina web del certamen www.cibm-valencia.com. Així mateix, es publicarà un programa de les activitats del certamen.

ANNEX A LES BASES REGULADORES DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDES DE MÚSICA CIUTAT DE VALÈNCIA 2013
RELACIÓ DE L’INSTRUMENTAL DE PERCUSSIÓ PRESTAT PER LA MATEIXA ORGANITZACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CERTAMEN

 1. JOC DE 5 TABALS Adams Professional coure martellejat (20″ 23″ 26″ 29″ 32″ Generació II)
 2. BOMBO DE CONCERT Adams suspés 2BD 40
 3. LIRA DE CONCERT Adams GCV 33 o semblant
 4. VIBRÀFON CONCERT Adams VAWT30 o semblant
 5. XILÒFON CONCERT Adams XS 1HV 40 4 octaves
 6. MARIMBA 5 OCTAVES Adams Classic Artist Mahc50
 7. CAMPANES TUBULARS Adams BK 2001
 8. GONG AMB SUPORT (Tam tam) Paiste 32″
 9. BATERIA PEARL 5 PECES Configuració estàndard 12″ 13″ 14″ 16″ 22″ (inclou suport i plats)
 10. JOC DE 2 CONGUES TOMBA I CONGA DE PERCUSSIÓ LLATINA O SEMBLANT
 11. JOC 6 TREMP DE BLOCK Adams 2TB6KO amb suport
 12. TAULETES DE PERCUSSIÓ AMB GOMA ESPUMA ESTÀNDARD
 13. PIANO ½ CUA Yamaha C 3 o semblant (inclou afinació)

PIANO DIGITAL Celviano AP 650 o semblant

Crea un sitio web o blog en WordPress.com

A %d blogueros les gusta esto: